ZKTeco authorized distributor in Ukraine
FORSAGE LTD, Odessa, Tolbukhina str., 120а
Odessa
Exhibition Hall - Showroom. MEGA DOM, Odessa, Tolbukhina str. 135
Lviv
Znak Katchestva, Lviv, Shevchenko str., 120
Kyiv
Pipl.ua, Kyiv, Predslavinska str., 39, office 106
Kyiv
Smartvision, Kyiv, Lobanovskogo 9/1
Official ZKTeco Technical Support Service in Ukraine
email: support@zkteco.systems
Viber: zkteco.systems